Wybór firmy outsourcingowej

Wybór firmy outsourcingowejPrzedsiębiorca decydujący się na outsourcing usług księgowych powinien staranie wybrać firmę, której zleci usługi. Zgodnie z podpisaną umową firma świadcząca usługi rachunkowe odpowiada przed przedsiębiorcą za terminowe i rzetelne prowadzenie ksiąg, jednak przed Urzędem Skarbowym to podatnik ponosi odpowiedzialność. Dodatkowo w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników występuje obowiązek prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Zakres usług

Wybrana firma outsourcingowa powinna świadczyć kompleksowe usługi, rachunkowe i kadrowe. Ponadto osoby prawne, fundacje i stowarzyszenia są zobowiązanie do przygotowywania i przekazywania informacji o działalności gospodarczej. Sprawozdawczość finansowa obejmuje:

-bilans,

-rachunek zysków i strat,

-informacje uzupełniające.

Sprawozdanie finansowe jest przekazywane do właściwego Urzędu Skarbowego i Sądu. Niedotrzymanie terminów skutkuje wysokimi karami dla członków zarządu.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zobowiązany prowadzić księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów. Natomiast działalność prowadzona zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wymusza prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

Rozliczanie podatków

Na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rozlicza się podatek dochodowy. Dodatkowo większość przedsiębiorców jest płatnikami podatku VAT. Prawidłowe naliczenie podatku należnego wymaga prowadzenia ewidencji VAT sprzedaży i zakupu. W przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników należy co miesiąc przygotować listy płac uwzględniające nadgodziny, zwolnienia lekarskie, urlopy, prowadzić ewidencję czasu pracy, przekazywać deklaracje rozliczeniowe do ZUS. Dlatego przed podpisaniem umowy na outsourcing w firmie przedsiębiorca powinien upewnić się, że firma zewnętrzna zaoferuje kompleksowe usługi.

Podobne wpisy:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz